วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานการประชุมชี้แจง และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 ของผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 เข้าชี้แจงและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 39 ราย ทั้งนี้ นายต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม นำปศุสัตว์อำเภอ หัวหน้ากลุ่มฝ่าย และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมปศุสัตว์ นำเสนอผลดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อคณะทำงานฯ เพื่อนำเสนอต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ ต่อไป

View the embedded image gallery online at:
https://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/th/yut-menu/534-4-2?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId91aad441f0