สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

เลขที่ 157 หมู่ 12 ถนนมหาสารคาม - วาปีปทุม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ 043-777960-1  โทรสาร 043-777961 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.