วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาเห็นชอบผลการคัดเลือกเกษตรกรและแรงงานที่เข้าร่วมโครงการที่ผ่านเกณฑ์ แต่ยังไม่ได้รับการการพิจารณา ณ ห้องประชุม 310 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม ภายในศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทั้ง ได้รับมอบหมายจากคณะทำงานฯ ให้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ประธานคณะทำงานฯ