วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.09 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายเกชา นนตา นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม และเครือข่ายแกนนำเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือจังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในงานมงคลสมรส ระหว่างนายวัชธีระ วงษาหลง หรือ “บิลบรบือ” เกษตรกรผู้นำเจ้าของฟาร์มควายงามดอนมหา กับ น.ส.สุดารัตน์ เข็มพิลา ณ ฟาร์มควายงามดอนมหา 100 หมู่ที่ 16 บ.ดอนบม ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม นายวัชธีระ วงษาหลง ถือเป็นเกษตรกรตัวอย่างและประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพการเลี้ยงกระบือ โดยเริ่มต้นจากการได้รับกระบือของโครงการธนาคารโค–กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 1 ตัว และในปี พ.ศ. 2558 ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือของกรมปศุสัตว์ ทำการพัฒนาสายพันธุ์กระบือ เพื่อให้พันธุกรรมที่ดี โดยการเข้าร่วมการประกวดกระบือทุกระดับ ทำให้ได้พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มรายได้ ทั้งนี้ได้ใช้ฟาร์มฯ ของตนเองเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การเลี้ยงกระบือแบบประณีต (intensive farm) และให้บริการผสมพันธุ์จากพ่อกระบือพันธุ์ดี เพื่อปรับปรุงพันธุ์แก่เกษตรกรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง อีกด้วย