“ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ”/p>

จังหวัดมหาสารคามออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

“จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการประชารัฐร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า”/p>

ปศุสัตว์ จ.มหาสารคาม เร่งช่วยเหลือหลังพบโรคระบาดในกระบือ พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

““ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการสร้างภูมิคุ้มกัน FMD ในยุค FTA”;/p>

จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเลือดในโคเนื้อเพื่อตรวจโรคบรูเซลโลซิส (โรคแท้งติดต่อ)