“ปศุสัตว์จังหวัด เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)”

"ปศุสัตว์จังหวัด ตรวจสอบที่พักซากสุกร/ห้องเย็นพื้นที่อำเภอวาปีปทุม"

"ปศุสัตว์จังหวัด ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕"

"ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จัดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕"

"ปศุสัตว์มหาสารคาม เร่งตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ตามมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมโรค ASF."

"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน”

เนื้อหาอื่นๆ...