“ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ผนึกกำลังด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม ผู้ประกอบการตลาดนัดโค-กระบือ และประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day เข้มงวดความปลอดภัย ทางชีวภาพ กำจัดโรคเชื้อโรคและแมลงพาหนะนำโรค ในตลาดนัดโค-กระบือ”

""ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2564""

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมกับสำนักปศุสัตว์เขต4 ออกหน่วยบริการคลินิกปศุสัตว์ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ อำเภอเชียงยืน”

"ประชุมซักซ้อมแผนการดำเนินงานเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(ASF)"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ผนึกกำลังผู้ประกอบการภาคเอกชน เฝ้าระวังยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม ป้องกันโรค ASF ในพื้นที่”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ประชุมซักซ้อมมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ASF”

เนื้อหาอื่นๆ...