วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ 2566  นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้สัตวแพทย์หญิงชลดา ทองดี นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ตามโครงการคนรุ่นใหม่กับการลดปัจจัยเสี่ยงเพื่อความเป็นธรรมด้านสุขภาพ และลดความเหลื่อมล้ำบนฐานชุมชน ครั้งที่ ๒  หัวข้อ “มาตรฐานการเลี้ยงโคและการดูแลการรักษาโคเบี้องต้น” ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและเปิดพื้นที่สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น