"

“ดำเนินการเก็บตัวอย่างตามแผนการเฝ้าระวังกาฬโรคแอฟริกาในม้าเพื่อขอคืนสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้าจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ”

"ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จัดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕"

"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ 2564 ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จำกัด ขับเคลื่อนหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่”

More Articles ...