"ปศุสัตว์จังหวัดตรวจรับรองสถานกักสัตว์ก่อนการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาดพื้นที่อำเภอเมือง"

"ปศุสัตว์จังหวัด ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕"

"ปศุสัตว์มหาสารคาม เร่งตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ตามมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมโรค ASF."

“ปศุสัตว์จังหวัด เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)”

More Articles ...