“ปศุสัตว์มหาสารคาม บูรณาการหน่วยงานประชุมเตรียมความพร้อมมุ่งสู่การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ประชุมเจ้าหน้าที่ซักซ้อมแผนดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ประชุมออนไลน์กำชับแนวทางการควบคุมโรคลัมปี สกิน จังหวัดมหาสารคาม”

“ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ผนึกกำลังด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม ผู้ประกอบการตลาดนัดโค-กระบือ และประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day เข้มงวดความปลอดภัย ทางชีวภาพ กำจัดโรคเชื้อโรคและแมลงพาหนะนำโรค ในตลาดนัดโค-กระบือ”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม บูรณาการหน่วยงานประชุมเตรียมความพร้อมมุ่งสู่การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมกับสำนักปศุสัตว์เขต4 ออกหน่วยบริการคลินิกปศุสัตว์ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ อำเภอเชียงยืน”

More Articles ...