วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น.  นายวรกร  อินทแพทย์  ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม  จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดในสุกร ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม