วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น.  นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงานพนังานจ้างเหมาบริการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ ก่อนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2567 โดยมอบหมายให้              นางสาวอัญชลี คำใสย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและมอบหมายงานในหน้าที่ โดยมีพนักงานจ้างเหมาทั้ง 13 อำเภอ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาสุขสัตว์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม