วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30 น.นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายวชิระ น้อยน้ำคำ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม กรรมการและสัตวแพทย์หญิงอัญชลี คำใสย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กรรมการและเลขานุการดำเนินการตรวจรับรองสถานกักโค กระบือ ก่อนการเคลื่อนย้ายเข้าหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด ของนาย เดวิต อุลลาห์ ตำบล ตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม