วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ในการประชุม คณะกรรมการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ พร้อมด้วยนายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม และคณะกรรมการรับรองพื้นที่ปลอดโรคฯ และมีสัตวแพทย์หญิงอัญชลี คำใสย์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และนายดิเรก  สุดาเดช ปศุสัตว์อำเภอแกดำ เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้ข้อมูลการดำเนินการขับเคลื่อนพื้นที่ปลอดโรคในพื้นที่อำเภอแกดำ  ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม