วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย สัตวแพทย์หญิงอัญชลี คำใสย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับ สัตวแพทย์หญิง ดร.อรพรรณ อาจคำภา นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ นายกานต์ ศรีคุ้มเก่า สัตวแพทย์ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองมหาสารคาม เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการประเมินตนเอง เพื่อขอประเมินและรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขวามีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ นางสุภาพร ดวงประทุม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด นายสุพันธุ์ รัตนวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา เป็นประธานและเข้าร่วมการชี้แจงดังกล่าวด้วย