วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) พร้อมทั้งเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) จังหวัดมหาสารคาม ในการนี้นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายเกชา นนตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายกิติเทพ หลูปรีชาเศรษฐ ปศุสัตว์อำเภอบรบือ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ เข้าร่วมให้บริการแจกเวชภัณฑ์ ยาบำรุง ยาถ่ายพยาธิโค-กระบือ เอกสารความรู้และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์แก่เกษตรกร ณ โรงเรียนกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จำนวนผู้เข้ารับบริการ ๙๕ ราย จำนวนโค ๔๑๑ ตัว จำนวนสัตว์ปีก ๑,๕๔๖ ตัว จำนวนสุนัข ๑๓๑ ตัว "ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"