วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายนายสัตวแพทย์ต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2564 ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อชี้แจงแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน ในโคนม ของสหกรณ์ฯ โดยหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จะดำเนินการดูแลด้านสุขภาพสัตว์ และสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกินให้ครอบคลุมต่อไป