“ปศุสัตว์มหาสารคาม ผนึกกำลังผู้ประกอบการภาคเอกชน เฝ้าระวังยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม ป้องกันโรค ASF ในพื้นที่”

""ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2564""

"ประชุมซักซ้อมแผนการดำเนินงานเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(ASF)"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ตรวจสอบผู้ประกอบการค้าสัตว์และซากสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558”

More Articles ...