วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามได้เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการติดตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 12 (นายมงคลชัย สมอุดร) และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO/Web Conference) จากห้องประชุมจิตอาสาพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรีอาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) กทม. มายังห้องประชุม 301 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ในการนี้ นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้รับมอบหมายจากนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้นำเสนอผลการดำเนินงานในประเด็นการตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน์ ขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564