วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายชินวัตร พรรณะ ปศุสัตว์อำเภอนาดูน และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาดูน ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ณ บ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบคูอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสร้างการรับรู้และทำเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคลัมปี สกิน (Lympy Skin Disease) ตามมาตรการต่าง ๆ ของกรมปศุสัตว์ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือในพื้นที่ รวมถึงจะเร่งดำเนินการรักษาสัตว์ป่วยที่คงเหลือ ให้หายป่วยโดยเร็ว พร้อมทั้งได้มอบสารกำจัดแมลง เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้กำจัดและตัดวงจรชีวิตแมลงที่เป็นพาหะนำโรคอย่างต่อเนื่อง ต่อไป โดยระดมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในสังกัดทั้ง 13 อำเภอ เร่งออกบริการให้ความรู้ และบริการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยที่คงเหลือให้หายป่วยโดยเร็ว เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมุ่งยับยั้งการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ของเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ สถานการณ์โรคระบาดลัมปี สกิน ของจังหวัดมหาสารคามมีแนวโน้มการพบสัตว์ป่วยลดลงตามลำดับ ปัจจุบัน (10 สิงหาคม 2564) คงเหลือสัตว์ป่วยคงเหลือ 2,178 ตัว โดยคาดว่าสภาวะโรคจะสงบในไม่ช้านี้ ต่อไป