วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 8.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ น.สพ.ต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอกุดรัง ลงพื้นที่ออกให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ ดำเนินการจัดทำและส่งมอบบัตรประจำตัวสัตว์ ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือที่เข้าร่วม “กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ภายใต้โครงการศูนย์อำนวยการใหญ่ (ศอญ.) จิตอาสาพระราชทาน” ณ บ้านโคกลี่ หมู่ 5 บ้านกุดเม็ก หมู่ 8 และบ้านหนองน้ำใส หมู่ 12 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ดังนี้ 1. บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เคี้ยวเอื้อง: ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในกระบือ จำนวน 51 ตัว ของเกษตรกรจำนวน 17 ราย 2. แจกจ่ายยาถ่ายพยาธิ: ดำเนินการแจกจ่ายยาถ่ายพยาธิชนิดน้ำ ให้แก่เกษตรกรทุกรายที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน 3. ติดตาม สำรวจสัตว์ เพื่อการจัดทำบัตรประจำตัวสัตว์: ติดตามและสำรวจสัตว์ของเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการจัดทำบันทึกประวัติสัตว์ เมื่อดำเนินการจนแล้วเสร็จจะส่งมอบให้แก่เกษตรกรต่อไป 4. ส่งมอบบัตรประจำตัวสัตว์ที่ได้รับการจัดทำเรียบร้อยแล้วแก่เกษตรกร: ดำเนินการส่งมอบบัตรประจำตัวสัตว์ที่ได้ดำเนินการจัดทำแล้วแก่เกษตรกร จำนวน 9 ราย