"

“ดำเนินการเก็บตัวอย่างตามแผนการเฝ้าระวังกาฬโรคแอฟริกาในม้าเพื่อขอคืนสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้าจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ”

“ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เดินสายจัดกิจกรรม “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2564 (World Rabies day 2021)” ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดรัง"

"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ 2564 ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จำกัด ขับเคลื่อนหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่”

“หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม บูรณาการร่วมกับปศุสัตว์อำเภอกุดรัง ออกให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย”

“ปศุสัตว์ จ.มหาสารคาม จับมือเทศบาลเมืองมหาสารคาม จัดกิจกรรม “วันพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.2564”

“ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม​ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา ดำเนินโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข-แมว และควบคุมประชากรสุนัข-แมว โดยการผ่าตัดทำหมัน"

More Articles ...