วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบให้สัตวแพทย์หญิงอัญชลี คำใสย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยปศุสัตว์เภอบรบือ และปศุสัตว์อำเภอกุดรัง จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ จำนวน ๓๔ ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ในการนี้ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม และมอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาสาปศุสัตว์อีกดัวย