วันที่ 21 ม.ค. 2565 นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายวิรัช โพธิ์น้อยงาม ปศุสัตว์อำเภอเมืองมหาสารคาม ร่วมปฏิบัติงานกับปกครองอำเภอเมืองมหาสารคาม ตรวจโรงฆ่าสุกรเทศบาลเมืองมหาสารคาม ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรการตรวจเฝ้าระวัง ควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) และตรวจสอบสินค้าป้องกันการกักตุนสินค้าอุปโภค บริโภค