จังหวัดมหาสารคามออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเลือดในโคเนื้อเพื่อตรวจโรคบรูเซลโลซิส (โรคแท้งติดต่อ)

ปศุสัตว์ จ.มหาสารคาม เร่งช่วยเหลือหลังพบโรคระบาดในกระบือ พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมประชุมการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นในที่ ของ ผตร.กษ.เขต 11,12 รอบที่ 1/2563