วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายสัตวแพทย์หญิงอัญชลี คำใสย์หัวหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ลงพื้นที่ประเมินฟาร์มโคเนื้อ
ที่จะยกระดับต้นแบบฟาร์ม GFM ในการเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนายกระดับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”ณ บ้านหนองแคน ต.เมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม