วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมาย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่ผสมเทียมทั้ง 13 หน่วยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมอบรม การใช้งานระบบฐานข้อมูลผสมเทียมโคเนื้อ กระบือ และแพะ ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียม และเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่นสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการผสมเทียม และบันทึกข้อมูลด้านการผสมเทียม ระบบ AIDM ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13:30 น. ถึงเวลา15:30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม