วันที่ 29 พฤศจิกายน2566 เวลา 13.00 น. นายวรกรอินทแพทย์  ปศุสัตว์จังหวัดมกาสารคาม  พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสินค้า  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามร่วมกับ  สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม   ประมงจังหวัดมหาสารคาม  อุตสาหกรรมจังหวัด  พานิชย์จังหวัด  สรรพากรจังหวัดและปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ  บูรณาการร่วมกันจัดประชุมชี้แจง ระเบียบ หลักเกณฑ์  ข้อกฎหมาย  ให้ผู้ประกอบการที่มีการจัดเก็บสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ทั้ง13 อำเภอ  ณ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  70 ราย