วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 น. นายวรกร  อินทแพทย์  ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม   มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นำโดย สัตวแพทย์หญิงสาวอัญชลี  คำใสย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยสัตวแพทย์หญิงพรหมพร จตุพัทธอนันต์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า บ้า ตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ 2566 และประชุมเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมกาสะลอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น