วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาระบบการเลี้ยงและการตลาดของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย-เล็ก ประจำปี 2566" ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยมี สัตวแพทย์หญิงชลดา ทองดี นายสัตวแพทย์ชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง มาตรฐาน GFM และสัตว์แพทย์หญิงศุภธิดา ภิเศก นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เป็นวิทยากรเรื่องมาตรฐาน GAP
"ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"