วันที่  8 พฤศจิกายน  2566 เวลา 10:00 น. นายวรกร  อินทแพทย์   ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยสัตวแพทย์หญิงอัญชลี  คำใสย์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  สัตวแพทย์หญิงศุภธิดา ภิเศก หัวหน้ากลุ่มสุขภาพสินค้าปศุสัตว์ และนายไชยันต์  จันทอุตสาห์ปศุสัตว์อำเภอเมืองมหาสารคาม  จัดชี้แจงแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดและชี้แจงระเบียบกฎหมายตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติการฆ่าเพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ. 2559 ให้กับผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ในพื้นอำเภอเมืองมหาสารคาม และได้เชิญนายกองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 58 ราย