จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการประชารัฐร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า

“ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ”/p>

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ตรวจสอบผู้ประกอบการค้าสัตว์และซากสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558”

“จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการประชารัฐร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า”/p>

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ประชุมซักซ้อมแผนการควบคุมโรคระบาดในสัตว์”/p>

““ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการสร้างภูมิคุ้มกัน FMD ในยุค FTA”;/p>