วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้สัตแพทย์หญิงอัญชลี คำใสย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เข้าร่วมการประชุม เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยอันตราย ณ ห้องประชุม otop องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะรับรวบรวมขยะอันตาย ประเภทยาเสื่อมสภาพ เพื่อส่งให้บริษัทเอกชนกำจัดตามกระบวนการที่เหมาะสม โดยให้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อไป