"ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน

"ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบรบือ เชิงรุกจัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ รักษาโรคลัมปี สกิน ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ฟรี"

"ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบรบือ เชิงรุกจัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ รักษาโรคลัมปี สกิน ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ฟรี"

"ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบรบือ เชิงรุกจัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ รักษาโรคลัมปี สกิน ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ฟรี"

"จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรม KICK OFF ฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้นกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease)"

"ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เชิงรุกจัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ รักษาโรคลัมปี สกิน ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ฟรี"

เนื้อหาอื่นๆ...