“ปศุสัตว์มหาสารคาม ออกหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการรักษาสัตว์ป่วยในพื้นที่ อ.บรบือ”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม บูรณาการหน่วยงานประชุมเตรียมความพร้อมมุ่งสู่การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม บูรณาการหน่วยงานประชุมเตรียมความพร้อมมุ่งสู่การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ประชุมเจ้าหน้าที่ซักซ้อมแผนดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ประชุมออนไลน์กำชับแนวทางการควบคุมโรคลัมปี สกิน จังหวัดมหาสารคาม”

“ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ผนึกกำลังด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม ผู้ประกอบการตลาดนัดโค-กระบือ และประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day เข้มงวดความปลอดภัย ทางชีวภาพ กำจัดโรคเชื้อโรคและแมลงพาหนะนำโรค ในตลาดนัดโค-กระบือ”

เนื้อหาอื่นๆ...