วันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ สัตวแพทย์หญิงอัญชลี คำใสย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจรับรองสถานที่พักซากสัตว์เพื่อบริโภคก่อนการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด (กรณียื่นขอใหม่) บริษัท เจ.บี.ฟู้ดส์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม