วันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นำโดย สัตวแพทย์หญิงสาวอัญชลี  คำใสย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เข้าร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม ตรวจประเมินฟาร์มเพื่อรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะ ระดับ A ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม