วันที่ 6-7 มีนาคม 2567 เวลา นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้สัตวแพทย์หญิงชลดา ทองดี นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพจัดทำแผนและสำรวจพฤติกรรมความเสี่ยงโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน  ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม หลังจบการประชุมได้ตัวอย่างแผนและกิจกรรมสำหรับเป็นเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ซึ่งอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน