"ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จัดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕"

"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ 2564 ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จำกัด ขับเคลื่อนหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่”

"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน”

“ปศุสัตว์ จ.มหาสารคาม จับมือเทศบาลเมืองมหาสารคาม จัดกิจกรรม “วันพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.2564”

"

“ดำเนินการเก็บตัวอย่างตามแผนการเฝ้าระวังกาฬโรคแอฟริกาในม้าเพื่อขอคืนสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้าจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ”

“ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เดินสายจัดกิจกรรม “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2564 (World Rabies day 2021)” ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดรัง"

เนื้อหาอื่นๆ...