วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 9.30 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ สัตวแพทย์หญิงพรหมพร จตุพัทธอนันต์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เทคนิคการฉีดวัคซีน การขนส่งและเก็บวัคซีน ให้กับผู้ร่วมโครงการฯในพื้นที่ ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามเรียง