วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นำโดย สัตวแพทย์หญิงสาวอัญชลี  คำใสย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  พร้อมด้วย สัตวแพทย์หญิงชลดา  ทองดี  จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานในโครงการหมู่บ้านปลอดโรคระบาดสัตว์ปีก และ โครงการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงต่อโรคระบาดในสัตว์ปีกในการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก ด้วยโปรแกรม Zoom ในหัวข้อ “รายละเอียดโครงการและทบทวนขั้นตอน วิธีการจัดทำเอกสารเบิกค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงาน”