วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ น.สพ.ต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอกุดรัง จัดกิจกรรม “ วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2564 (World Rabies day 2021) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” โดยออกให้บริการฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการผ่าตัดทำหมันแก่สุนัข-แมว ณ บ้านบ่อแก หมู่ 4 และบ้านบ่อทอง หมู่ 10 ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ผลการปฏิบัติงานสรุปได้ดังนี้ 1. ผู้เข้าร่ามกิจกรรม จำนวน 8 ราย 2. บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข-แมว จำนวน 15 ตัว 3. บริการผ่าตัดทำหมันแก่สุนัข-แมว จำนวน 15 ตัว ได้แก่ สุนัขเพศผู้ 3 ตัว สุนัขเพศเมีย 5 ตัว แมวเพศผู้ 4 ตัว และแมวเพศเมีย 3 ตัว