วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2564 (World Rabies Day 2021)"ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ สวนสาธารณะเลิงน้ำจั่น ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดหาสารคาม ร่วมกับรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 หน่วยงาน และพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม เข้าร่วมในกิจกรรม         ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครบถ้วนแก่ประชาชน และสร้างความตระหนักในกลุ่มผู้เลี้ยงและรักสุนัขให้ทราบถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคมในการฉีดวัคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า         โดยนายนพดล พินิจ ปศุสัตว์ จ.มหาสารคาม กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ได้กำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ซึ่งตรงกับวันเสียชีวิตของ หลุยส์ ปาสเตอร์ ที่เป็นผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดให้กับผู้ที่ถูกสุนัขบ้ากัดได้เป็นครั้งแรก การจัดกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day)" กำหนดให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา ซึ่งจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ในการจัดกิจกรรมในปี พ.ศ. 2564 คณะผู้จัดงานมีมติให้มหาวิทยาลัย มหิดล เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2021)ในวันที่ 28 กันยายน 2564 โดยใช้ธีม "กลัวโควิด อย่าลืมพิษสุนัขบ้า ไม่ตระหนก แต่ต้องตระหนัก"การจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกเป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อปลูกจิตสำนึก ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครบถ้วนแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงภัยอันตรายที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธิโครงการต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น โครงการวางแผนครอบครัวสุนัข-แมว ของกรมปศุสัตว์          โครงการฯ นี้ จะช่วยลดจำนวนประชากรสุนัข-แมวที่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของในประเทศไทย ซึ่งจำนวนประชากรสุนัขไม่มีเจ้าของถือว่าเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการความสัมพันธ์ ความร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งภาครัฐ องค์กรต่างๆ และประชาชน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.2564 ขึ้นในระหว่างวันที่ 15 - 23 กันยายน 2564 จำนวน 5 ครั้งในพื้นอำเภอยางสีสุราช,อำเภอกุดรัง, อำเภอเมือง และอำเภอเชียงยืน ซึ่งในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 3 ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการผ่าตัดทำหมันแก่สุนัข-แมว ผลการปฏิบัติงานสรุปได้ ดังนี้ 1) มีประชาชนมารับบริการ จำนวน 16 ราย 2) บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข-แมวจำนวน 19 ตัว 3) บริการผ่าตัดทำหมันแก่สุนัข-แมว จำนวน 23 ตัว จำแนกเป็นสุนัขเพศผู้ 3 ตัว สุนัขเพศเมีย 9 ตัว แมวเพศผู้ 5 ตัว และแมวเพศเมีย 6 ตัว