วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ด้วยวันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการฯ ในการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมปศุสัตว์ จึงได้จัดทำโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยกิจกรรมการดำเนินงานประกอบด้วย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า การส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธีและมีความรับผิดชอบ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและดูแลสุขภาพเบื้องต้นอย่างทั่วถึง รวมทั้งได้รับการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนประชากรเพื่อลดจำนวนประชากรสัตว์กลุ่มเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้าและตัดวงจรของโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้ก่ออันตรายสู่คน และประชาชนสามารถเลี้ยงสัตว์ได้อย่างถูกวิธีและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ภาพ-pr mahasarakham