"ตรวจรับรองต่ออายุมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices)(GAP) จังหวัดมหาสารคาม"

“ปศุสัตว์จังหวัด ดำเนินการเก็บข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบและเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ”

"ออกสุ่มเก็บตัวอย่างกล้ามเนื้อสัตว์และตรวจติดตามสถานประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ ok)"

"ตรวจต่ออายุ GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด สาขา อำเภอเมือง”

More Articles ...

Page 1 of 4