"ตรวจติดตามการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ "

“ปศุสัตว์จังหวัด ดำเนินการเก็บข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบและเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ”

"ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลนาเชือก"

"ออกสุ่มเก็บตัวอย่างกล้ามเนื้อสัตว์และตรวจติดตามสถานประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ ok)"

More Articles ...

Page 1 of 5