"ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลนาเชือก"

"ออกสุ่มเก็บตัวอย่างกล้ามเนื้อสัตว์และตรวจติดตามสถานประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ ok)"

"ปศุสัตว์จังหวัด ตรวจสอบที่พักซากสุกร/ห้องเย็นในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม"

"ตรวจรับรองต่ออายุมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices)(GAP) จังหวัดมหาสารคาม"

“ปศุสัตว์จังหวัด ดำเนินการเก็บข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบและเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ”

“ปฏิบัติงานโครงการห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ Mobile Lab จังหวัดมหาสารคาม"

เนื้อหาอื่นๆ...