“ปฏิบัติงานโครงการห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ Mobile Lab จังหวัดมหาสารคาม"

"

"ตรวจรับรองต่ออายุมาตรฐานฟาร์มสุกร หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices)(GAP) จังหวัดมหาสารคาม"

"ตรวจต่ออายุ GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด สาขา อำเภอเมือง”

“การประชุมชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ 2559 และกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต”

div>"

"ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ บริษัทเอ็มพีหมูสด จำกัด"

"ดำเนินการเก็บข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบและเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ"

เนื้อหาอื่นๆ...