"ดำเนินการเก็บข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบและเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ"

"ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices)(GAP) จังหวัดมหาสารคาม"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม จับเทศบาลเมืองมหาสารคาม คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าร่วมราชการตำแหน่งนายสัตวแพทย์ ขับเคลื่อนงานสัตวแพทย์ สนง.เทศบาลเมืองมหาสารคาม มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน”

"ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices)(GAP) จังหวัดมหาสารคาม"

"ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices)(GAP) จังหวัดมหาสารคาม"

"โครงการอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร "ส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK"

เนื้อหาอื่นๆ...