"ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices)(GAP) จังหวัดมหาสารคาม"

"โครงการอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร "ส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK"

“ดำเนินการเก็บข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบและเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ”/p>

"ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices)(GAP) จังหวัดมหาสารคาม"

“ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์จังหวัดมหาสารคาม”/p>