วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดมหาสารคาม นำโดยนายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม สัตวแพทย์หญิงศุภธิดา ภิเศก หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ในการนี้นายกเทศมนตรีตำบลนาเชือกพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล พร้อมรับคำแนะนำจากกรรมการเพื่อนำไปปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ต่อไป