"

"ตรวจรับรองต่ออายุมาตรฐานฟาร์มสุกร หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices)(GAP) จังหวัดมหาสารคาม"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม จับเทศบาลเมืองมหาสารคาม คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าร่วมราชการตำแหน่งนายสัตวแพทย์ ขับเคลื่อนงานสัตวแพทย์ สนง.เทศบาลเมืองมหาสารคาม มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน”

“การประชุมชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ 2559 และกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต”

"ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices)(GAP) จังหวัดมหาสารคาม"

"ดำเนินการเก็บข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบและเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ"

"ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices)(GAP) จังหวัดมหาสารคาม"

เนื้อหาอื่นๆ...