"ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices)(GAP) จังหวัดมหาสารคาม"

“ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์จังหวัดมหาสารคาม”/p>

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมสถานที่และแผนประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ของผู้ประกอบการ เตรียมเสนอคณะกรรมการฯ อนุมัติ”/p>

“ดำเนินการเก็บข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบและเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ”/p>

"ดำเนินการเก็บข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบและเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ"/p>