“ปศุสัตว์มหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมสถานที่และแผนประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ของผู้ประกอบการ เตรียมเสนอคณะกรรมการฯ อนุมัติ”/p>

ตรวจรับรองต่ออายุมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices)(GAP) จังหวัดมหาสารคาม

"ดำเนินการเก็บข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบและเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ"/p>

17 มกราคม 2563 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจประเมินรับรองมาตรฐานฟาร์มสุกร

ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมกับ สทป.และ ศผท.ข่อนแก่น ตรวจรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อผสมเทียม”/p>