วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรกร อินทแพทย์ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางสาวศุภธิดา ภิเศก นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์พร้อมเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกสุมพิสัย ออกตรวจประเมินรับรองต่ออายุมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ ของเกษตรกรลูกเล้า บริษัทเบทาโกร จำกัด จำนวน ๒ ฟาร์ม ในเขตพื้นที่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม